Power:10
A̒b̌ͩͥȏ̂v̾ͮe͌ T̵̛͝hr͜o҉̧͏u̶g͠h̷̷̛̕͏ B̠̜e͉̙̭l͉o̪͔w̪̙͉

Ȏ̲̹̖̰͎͈̀ͨ̆͐͊̀û͎̝̠̼͂̉ͭ͆ț̮̫̤ṗ̟͕͖͈̺ͧͬ̓̒u͇͓̫̍ͩ̈́ͅt̰̦͇̾ ̤͎̗̙̹̮w̖̗͈͚͓̩̹͊i̗̬͆l̈̌͌ͦ̓ͧͦl͛̉̈͌̂̓͆ ̱̤̲̤̭͕̂͐̔b̗̭̰̰̞͔͓̅ͣ̄̄͗e͎̣͛̂ ̝̬̝̝̣͋ͦ̔ͮ̓̍̑h̘͍̎̿ͦ͐̄̓͗e̲͚ͪ͋ͤ̐ͣ̈́̄r̳͉e̼̽̑̔͊